Polityka prywatności Katarzyna Wojciechowska

 

§ 1
Wstęp


Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez Katarzyna Wojciechowska Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.


§ 2
Przetwarzanie danych osobowych


Niniejsza Polityka prywatności stanowi wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.). Informacje przedstawiane w Polityce prywatności przekazywane są w zw. z art. 13 RODO i dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.


I – Administrator:


Administratorem Twoich danych jest podmiot, z którego usług korzystasz lub zamierzasz skorzystać (dalej „ADO”).
Katarzyna Wojciechowska, ul. Długa 27, 43-419 Kończyce Wielkie. Nip: 633-198-28-91. E-mail: ado@ w domenie katarzynawojciechowska.com.


II – Inspektor Ochrony Danych i kontakt z ADO:


W każdym przypadku, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jak i skorzystania przez Ciebie z praw, o których mowa w sekcji VI niniejszej Polityki możesz kontaktować się z ADO za pomocą dedykowanego adresu e-mail ado@ w domenie katarzynawojciechowska.com (z uwzględnieniem adresu dedykowanego dla podmiotu, z usług którego korzystasz lub zamierzasz korzystać, lub z którym łączą Cię inne więzy uzasadniające przetwarzanie Twoich danych osobowych (uzasadniony interes administratora).


III – Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania:


Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

 1. zarządzanie Stroną internetową www.katarzynawojciechowska.com
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników;
 3. prowadzenie analiz statystycznych;
 4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności.

Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. spełnienia obowiązków publicznoprawnych w tym w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 4. badania opinii na temat oferowanych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 5. spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 7. dowodowym (art. 6 ust 1 lit f RODO) tj. potwierdzenia faktów w razie sporu;
 8. do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO) o ile wyrazisz taką zgodę,

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

 1. dane przekazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i nie będą przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania Twojej prośby;
 2. dane przekazane do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 3. gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 4. dane przekazane do celu spełnienia obowiązków podatkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku;
 5. dane przekazane do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
 6. dane przekazane w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia;
 7. dane przekazane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia;
 8. dane niezbędne dla celów dowodowych – do czasu utraty przydatności;
 9. dane przekazane dla celów marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu.


W celu usprawnienia procesu usuwania danych osobowych powyżej podane terminy będą liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały zebrane. Jeżeli zażądasz realizacji prawa do bycia zapomnianym pomiędzy rzeczywistym upływem terminu przewidzianego na przechowywanie Twoich danych, a planowanym terminem usunięcia będzie ono przez nas respektowane.


IV – Odbiorcy danych


Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT (hosting), dostawcom usług typu cloud computing oraz social media i innym, z których usług korzystamy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane innym instytucjom.


IV – Okres przechowywania danych:


Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujące okresy:

 1. analizy Twojej aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas;
 2. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych;
 4. prowadzenie analiz statystycznych – przez okres 30 dni od daty ich zebrania;
 5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia;


V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:


Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VI – Twoje prawa:


Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych i otrzymania kopii danych,
 2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 3. prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi, na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 6. prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 8. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

W każdym przypadku, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jak i skorzystania przez Ciebie z praw, o których mowa w sekcji VI niniejszej Polityki możesz kontaktować się z ADO za pomocą dedykowanego adresu e- mail (z uwzględnieniem adresu dedykowanego, z usług którego korzystasz lub zamierzasz korzystać, lub z którym łączą Cię inne więzy uzasadniające przetwarzanie Twoich danych osobowych (uzasadniony interes administratora).


VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych.
Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.


VIII – Pliki cookies


Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej www.katarzynawojciechowska.com akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) plików cookies.
Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej.
Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/ .
Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich nie działałaby prawidłowo).
Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów statystycznych i analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

Klienci